Gundersen & Løken AS

Gundersen & Løken AS

Hjemmeside

Gun­der­sen & Løken AS for­hand­ler måle­in­stru­men­ter til bygg– og anleggs­bran­sjen.
Etab­lert i 1899 er Gun­der­sen & Løken AS Nor­ges eldste aktør i bran­sjen. Drif­ten omfat­ter import og salg, samt ved­li­ke­hold og repa­ra­sjon av instru­men­ter i eget verksted.

Fra 1899 har mange paten­terte nyvin­nin­ger kom­met fra oss. Dig­Pi­lot maskin­sty­ring er i sin hel­het utvik­let og pro­du­sert i Norge av Gun­der­sen & Løken AS. Dig­Pi­lot sel­ges i dag i de fleste land i verden.

Eier­for­hold
Gun­der­sen & Løken AS er en søs­ter­be­drift til Dig­Pi­lot AS. Sel­ska­pene er eid av Geoskan­dia AS.